» پیوند ها

پیوند ها


واحدها و سازمانهای مستقر در تهران

دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی 
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی 
خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)
 مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
مرکز رشد فناوری ها و هنر قرآنی
مرکز آموزش سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
شعب استانی جهاد دانشگاهی 
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی 
جهاددانشگاهي واحد تربيت مدرس
سازمان جهاددانشگاهی تهران
جهاددانشگاهي واحد خواجه نصير الدين طوسي
جهاددانشگاهي واحد شهيد بهشتي
جهاددانشگاهي واحد صنعتی اميركبير
سازمان جهاددانشگاهی صنعتي شريف
جهاددانشگاهي واحد  علامه طباطبايي
جهاددانشگاهي واحد  علم و صنعت
جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران
جهاددانشگاهي واحد  علوم پزشكي شهيد بهشتي
جهاددانشگاهي واحد هنرواحدهای جهاد دانشگاهی مستقر در شهرستانها


جهاددانشگاهي واحد استان مركزي(اراك)
جهاددانشگاهي واحد استان اردبيل
جهاددانشگاهي واحد البرز
جهاددانشگاهي واحد استان ايلام
جهاددانشگاهي واحد اصفهان
جهاددانشگاهي واحد استان چهار محال و بختياري
جهاددانشگاهي واحد استان خراسان جنوبي
جهاددانشگاهي واحد استان خراسان رضوی
جهاددانشگاهي واحد استان زنجان
جهاددانشگاهي واحد استان سيستان و بلوچستان
جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان
جهاددانشگاهي واحد استان فارس
جهاددانشگاهي واحد استان قزوين
جهاددانشگاهي واحد استان قم
جهاددانشگاهي واحد استان  كردستان
سازمان جهاددانشگاهی استان  كرمانشاه
جهاددانشگاهي واحد استان كهگيلويه و بوير احمد
سازمان جهاددانشگاهي استان  گيلان
جهاددانشگاهي واحد استان  لرستان
جهاددانشگاهي واحد استان  مازندران
جهاددانشگاهي واحد استان  هرمزگان
جهاددانشگاهي واحد استان همدان
سازمان جهاددانشگاهی استان  يزد

انتخاب استان
پیوند های مرتبط
تبلیغات