» معرفی واحدهای جهاد دانشگاهی برتر

معرفی واحدهای جهاد دانشگاهی برتر

 واحدهای محترم جهاددانشگاهی که مجری برگزاری طرحهای ملی، هماهنگ و استانی هستند چنانچه اجرای طرحها را طبق برنامه زمانبندی به نحو شایسته براساس ضوابط و چارچوب اعلام شده برگزار نمایند و شاخصها و امتیازهای لازم برای انتخاب واحد برتر داشته باشند در گردهمایی معاونین فرهنگی از واحدهای برتر به نحو شایسته تقدیر به عمل خواهد آمد.


.
انتخاب استان
پیوند های مرتبط
تبلیغات