جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
جلسه چهارم کارگاه رسم انتخاب

به همت کانون مهر زندگی سازمان دانشجویان امیرکبیر، جلسه چهارم کارگاه رسم انتخاب با استقبال پر شور دانشجویان برگزار شد.


جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
سومین جلسه از کارگاه رسم انتخاب برگزار شد
جلسه سوم کارگاه رسم انتخاب توسط کانون مهر زندگی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی امیرکبیر در آمفی تئاتر دانشکده پلیمر دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.
انتخاب استان
پیوند های مرتبط
تبلیغات