درباره شعب


  سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در راستای حمایت از فعالیتهای فرهنگی دانشجویی و با توجه به بیش از یک دهه تجربه در انجام فعالیتهای فرهنگی در حوزه قرآن، و   با توجه به مصوبه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی مبنی بر حمایت و نظارت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور بر طرحهای ملی، استانی و هماهنگ قرآنی واحدهای   محترم جهاد دانشگاهی ، از سالتحصیلی 94-93 لغایت 97-96 ، تعداد 24 طرح ملی ، 108 طرح هماهنگ و 143 طرح استانی توسط واحدهای جهاد دانشگاهی با      حمایت و نظارت این سازمان برگزار گردیدکه در این بخش شرحی برمعرفی طرحهای قرآنی اجرا شده ارائه گردیده است. 

مجموع طرحهای ملی

ردیف

عنوان برنامه

تعداد اجرا

1

تعداد طرحهای ملی در سال تحصیلی 94-93

13

2

تعداد طرحهای ملی در سال تحصیلی 95-94

4

3

تعداد طرحهای ملی در سال تحصیلی 96-95

5

4
تعداد طرحهای ملی در سال تحصیلی97-96
2

مجموع طرحها

24


                                     

مجموع طرحهای هماهنگ

ردیف

عنوان برنامه 

سال تحصیلی

تعداد اجرا

1

کرسی تلاوت و تدبرقرآن کریم  

93-94

17

2

کرسی تلاوت و تدبرقرآن کریم  

94-95

18

3

نمایشگاه دوره ای آثار هنری قرآنی

94-95

10

4

سمینار مهارتهای زندگی قرآنی

94-95

14

5

کرسی تلاوت و تدبرقرآن کریم  

95-96

10

6

دانشجو معلّم قرآن

95-96

3

7

سمینار مهارتهای زندگی قرآنی

95-96

6

8
کرسی تلاوت و تدبرقرآن کریم
96-97
14
9

دانشجو معلّم قرآن

96-97
4
10

سمینار مهارتهای زندگی قرآنی

96-97
12

مجموع

108
مجموع طرحهای استانی

ردیف

سال تحصیلی

تعداد اجرا

1

93-94

58

2

94-95

61

3

95-96

24

       مجموع کل

143